Alumni Program Studi Akuntansi UMM Tahun 2000

Alumni Program Studi Akuntansi UMM

Tahun 2000

 

 

No.

Nama

Nim

Gelar

Tanggal Wisuda

1

Sanggar Khairil Anwar

91620075

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

2

Siti Khoiriyah

91620140

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

3

Hadi Waloejo

91620321

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

4

Ali Suhartono

91620589

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

5

Ranestuti

92620134

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

6

Nanik Dyah Anggraeni

92620250

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

7

Fathoni

92620429

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

8

Mulyati

93620187

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

9

Vanda Arief Jauhari

93620195

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

10

Bagus Prayitno

93620592

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

11

Dhila Emmik Zakiyah

94620033

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

12

Ni'matur Rahmah

94620041

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

13

Abdul Mukti Adinegoro

94620099

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

14

Sunakaraharja

94620110

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

15

R. Helmi Rizaldi Solehudin

94620122

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

16

Hermanto

94620135

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

17

Masharjo Utomo

94620202

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

18

Evi Sushinta

94620230

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

19

Arief Sumbodo

94620233

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

20

Wiwin Kustyaningsih

94620252

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

21

Hery Susanto

94620280

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

22

Doni Darmawan

94620286

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

23

Aris Junaidi

94620293

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

24

Indasyah Ratnawati

94620300

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

25

Agus Hendra Wijaya

94620319

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

26

Nurbyantoro

94620342

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

27

Hamawi Hangabei

94620386

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

28

Yanti Wuryaningtyas

94620421

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

29

Adi Hadiyono

94620428

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

30

Musthofa Anas

94620438

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

31

Nina Handayani

95620010

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

32

Susilo Heri Purwati

95620012

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

33

Yudistiro

95620028

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

34

Rosmawati Prasetyaningrum

95620035

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

35

Nur Ainah

95620040

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

36

Lilis Eka Lestari

95620041

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

37

Sri Andriani

95620043

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

38

Sri Andayani

95620044

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

39

Mochamad Casmudi

95620045

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

40

Anifaturohmah

95620047

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

41

Sulistiyawati

95620053

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

42

Ira Wahyuni

95620055

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

43

Iwan Yunianto

95620059

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

44

Heru Cahyono

95620062

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

45

Siti Maryam

95620064

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

46

Erva Yuniarti

95620067

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

47

Hendrix Irawan

95620068

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

48

Mariatut Andawiyah

95620069

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

49

Ekowati Rosanadewi

95620070

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

50

Triana Wahyuni

95620076

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

51

Yunita Tri Widiastuti

95620080

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

52

Ita Mariyanti Prayogo

95620099

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

53

Hendro Cahyono Probo Saputro

95620100

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

54

Evina Kusumawati

95620101

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

55

Budi Hari Suci Purnomo

95620103

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

56

Muhamad Huda Trianto

95620109

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

57

Dyah Anggraeni

95620114

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

58

Tri Wahyuningtyas

95620117

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

59

Nurhayati Muji Astutik

95620120

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

60

Kusnul Khotimah

95620124

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

61

Muhamad Arif Musthofa

95620132

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

62

Evi Triwulandari

95620136

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

63

Budi Setiawan

95620141

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

64

Norlisani

95620142

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

65

Nur Saadatud Daraini

95620147

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

66

Dian Puspitasari

95620149

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

67

Puguh Wahyudiono

95620151

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

68

Anik Kusuma Indrawati

95620152

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

69

Dedy Kurniawan

95620153

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

70

Didik Nurhariyanto

95620156

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

71

Ribut Bayu Setyono

95620157

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

72

Dani Tauladani Trihandayani

95620163

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

73

Agung Pramono

95620164

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

74

Sri Bawon Lestari

95620166

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

75

Nomo Kuswoyo

95620172

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

76

Ernes Van Sagita

95620173

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

77

Ifuk Darmaji

95620174

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

78

Erna Srirahayu Wilujeng

95620177

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

79

Wahyu Hidayat

95620178

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

80

Nafisa

95620179

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

81

Sapta Diah Indriyanie

95620183

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

82

Eko Hari Susanto

95620186

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

83

Nanang Kharis Ardianto

95620187

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

84

Istikhomah

95620190

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

85

Diana Nor Cholifah

95620195

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

86

Drie Agni Tatar Binangkit

95620200

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

87

Zainun Nashori

95620201

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

88

Nursyahid Qomaruddin

95620209

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

89

Endri Nurhayati

95620210

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

90

Rubeda Suryo Tundung

95620219

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

91

Muhammad Nizar

95620220

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

92

Toni Subagio

95620221

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

93

Wiwin Indah Purwandari

95620223

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

94

Siti Suhartik

95620228

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

95

Dyah Retno Yuliani

95620230

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

96

Edy Suryono

95620233

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

97

Indah Istiarofah

95620241

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

98

Sri Yudarmawati

95620245

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

99

Anik Isnaini

95620250

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

100

Joni Suntoro

95620254

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

101

Mukhammad Hikmatunnajat

95620259

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

102

Sri Kadarini

95620261

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

103

Sri Nganti

95620264

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

104

Ikhwan Khoiri

95620266

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

105

Dian Christina Kurniawati

95620271

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

106

Jum'atullah Hidayat

95620278

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

107

Kristin Fitri Astuti

95620279

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

108

Murriyanto

95620282

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

109

Setyo Budi Anto

95620283

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

110

Samsul Arifin

95620291

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

111

Eko Hari Susanto

95620294

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

112

Hari Budi Wibowo

95620300

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

113

Lilik Dwi Lestari

95620303

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

114

Raden Anita Karenina

95620307

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

115

Rulismawati

95620309

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

116

Indri Yuli Astuti

95620313

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

117

Agung Subhan Hadi

95620320

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

118

Zuhreni Rahmawati

95620326

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

119

Lelinda Nurdiana Sari

95620329

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

120

Trimah Rahayu

95620330

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

121

Siti Mutmainah

95620332

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

122

Erli Fittriyasari

95620335

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

123

Kristiyowati

95620337

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

124

Novi Anjayani

95620338

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

125

Bawuk Indriyanti

95620342

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

126

Yulianti

95620347

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

127

Suyanti

95620352

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

128

Wahyuning Dyah Mujirahayu

95620353

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

129

Sri Rahayu

95620354

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

130

Lilik Indrawati

95620356

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

131

Machsunah

95620357

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

132

Didy Yulkhaidir

95620359

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

133

Nanik Dwiningwati

95620360

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

134

Emy Dwi Rahayu

95620361

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

135

Achmad Rifa'i

95620366

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

136

Fanny Rahadian

95620367

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

137

Ruys Novinandri

95620369

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

138

Dwi Suhariyanto

95620370

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

139

Miftahul Jinan

95620372

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

140

Any Eka Forgiyanti

95620377

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

141

Lilis Susanti

95620383

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

142

Nanies Fatchiyah

95620385

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

143

Siti Uswatun Hasanah

95620386

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

144

Isticomah

95620387

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

145

Andi Muktiono

95620390

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

146

Indah Kartika Damayanti

95620393

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

147

Ira Dwi Yulianti

95620396

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

148

Mohamad Syaifudin Zuhri

95620398

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

149

Rina Anesthien

95620399

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

150

Titik Setijowati

95620402

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

151

Herman Setyawan

95620406

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

152

Heny Hidayati

95620417

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

153

Agung Wiyadi

95620418

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

154

Dadong Wahyu Purnomo

95620421

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

155

Yusida Dewi

95620423

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

156

Sunarsih

95620424

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

157

Dedy Anang Prasetyo

95620425

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

158

Elly Ika Fatmawati AS

95620426

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

159

Nur Kholis

95620431

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

160

Kuntarsih

95620432

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

161

Hanik Fauziah

95620438

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

162

Luthfi Adhistha Hermawan

95620439

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

163

Syamsul Hadi

95620442

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

164

Rini Kholifah

95620443

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

165

Widi Lestari

95620444

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

166

Puryono

95620445

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

167

Endi Apri Heksanto

95620446

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

168

Yanti Dwi Susilowati

95620447

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

169

Hendra Wahyudi

95620450

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

170

Arista Charolina Damayanti

95620451

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

171

Sugeng Widodo

95620452

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

172

Nursia

95620464

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

173

Luluk Makhniyah

95620472

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

174

Yuli Astutik

95620474

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

175

Rachmawati Diah Kusrianingsih

95620477

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

176

Anik Kartika

95620487

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

177

Rendro Ari Nugroho

95620491

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

178

Mustofa Syafiullah

95620492

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

179

Diana Rosulika

95620494

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

180

Etik Susilowati

95620495

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

181

Dyah Ayu Rofi'ah Kuswatiningrum

95620497

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

182

Siti Hariyati

95620511

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

183

Rita Sulistyaningsih

95620512

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

184

Betty Dwi Linawati

95620513

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

185

Arie Ernawati

95620518

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

186

Agus Triwinartiningsih

95620520

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

187

Sri Suliswati

95620526

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

188

Lik Asrini

95620533

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

189

Sri Hartatik

95620543

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

190

Tri Anna Susanti

95620547

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

191

Diahayu Ikawati

95620557

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

192

Sri Harningsih

95620559

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

193

Agus Sarwoto

95620561

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

194

Hendrie Kusumawati Tatinardi

95620562

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

195

Nenik Mei Istrini

95620563

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

196

Rochmat Suwoto

95620567

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

197

Erna Fatmawati

95620568

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

198

Reti Agustina

95620570

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

199

Sulistyani

95620576

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

200

Murtono

95620578

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

201

Erwin Prasetyo

95620579

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

202

Yuni Warsitiani

95620586

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

203

Halim

95620590

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

204

Elly Widya Yusanti

95620597

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

205

Widya Noviyanti

95620598

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

206

Wahyu Sunarwati

95620600

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

207

Umu Wahidah Rahmah

95620602

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

208

Suratmi

95620603

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

209

Billy Media Nova

95620608

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

210

Hevy Listianingrum

95620612

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

211

Safa'at

95620615

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

212

Siti Juwariyah

95620617

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

213

Setyono

95620621

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

214

Kurdiyanto

95620623

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

215

Catur Rahmani Oktavia

95620625

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

216

Indayati

95620626

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

217

Assa Idhika

95620628

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

218

Yuli Ika Yanti

95620636

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

219

Gunawan

95620639

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

220

Hery Purwanto

95620640

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

221

Wiwik Irma Suryani

95620643

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

222

Panca Ambar Susanggono

95620649

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

223

Khoirul Ibadah

95620650

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

224

Adi Nugroho

95620663

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

225

Muzakki Abdillah

95620664

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

226

Dwi Herminingtyas

95620672

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

227

Wilis Setyowati

95620676

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

228

Yulia Andarini

95620679

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

229

Indriany Retnaningsih

95620680

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

230

Indriyati

95620682

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

231

Purwati

95620684

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

232

Inayah

95620685

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

233

Diar Afiantina

95620686

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

234

Novie Pahlawati

95620688

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

235

Ani Purwati

95620689

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

236

Nailul Izzah

95620694

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

237

Eny Erfiati

95620695

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

238

Heriyanto Nurcahyo

95620699

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

239

Ferdy Imanzah

95620713

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

240

Zuraidah

95620715

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

241

Atik Bintarti Dyah Dwi Winedar

95620725

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

242

Kuswati

95620727

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

243

Fauziah

95620734

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

244

Muhammad Anshori

95620739

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

245

Sri Lestari

95620741

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

246

Mulyoaji Cahyo Jati

95620746

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

247

Nur Hasim

95620750

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

248

Trisnawati

95620751

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

249

HL. Puspito

95620763

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

250

Alfin Mahmudi

95620764

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

251

Aliyah Pamuji

95620767

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

252

Desy Novitasari Mihardjo

95620774

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

253

Henny Endah Sulistyowati

95620776

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

254

Sunita Indriana

95620777

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

255

Lilla Ayu Dewi

95620779

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

256

Ulfa Rina Aniyanti

95620781

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

257

Sri Hartatik

95620782

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

258

Siti Mahmudah

95620784

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

259

Septi Retno Pratiwi

95620785

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

260

Arnatik Andayuni

95620791

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

261

G. Bobby Rahmadhi

95620793

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

262

Sri Hartatik

95620794

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

263

Andik Eko Prasetyo

95620795

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

264

Wiranto Tri Pamungkas

95620796

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

265

Menuk Septriani Rahayu

95620797

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

266

Denisa Prasetyana

95620799

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

267

Ahmad Khudori

95620809

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

268

Nila Oktapiani

95620831

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

269

Yudhi Winarto

95620832

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

270

Sri Yuntari

96620010

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

271

Nunung Iffa Setyawati

96620014

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

272

Yesi Mustikawati

96620044

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

273

Lies Ernawati

96620051

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

274

Yayang Endriyani

96620068

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

275

Erlin Cahyaning Pawestri

96620085

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

276

Nur Dian Purwarini

96620101

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

277

Sri Susanti

96620116

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

278

Dwi Anna Vinoliani Dewi

96620123

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

279

Ramadiana Apriliani

96620126

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

280

Diah Widhawaty

96620127

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

281

Siti Chotipah

96620178

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

282

Supriyatin

96620184

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

283

Syamsul Hidayat

96620315

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

284

Rahmasari

96620342

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

285

Ujik Catur Wigati

96620356

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

286

Tamurah

96620362

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

287

Siti Widyawati

96620367

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

288

Tonny Dwi Ernawan

96620392

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

289

Ainurul Khasanah

96620400

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

290

Ihyaul Ulum

96620454

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

291

Lilis Rika Wijaya

96620562

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

292

Erna Rahmawati

96620603

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

293

Eko Retnowati

96620608

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

294

Elly Kusumawati

96620612

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

295

Cholilah

96620667

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

296

Dwi Wulan Setyorini

96620684

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

297

Fifit Sugeng Hariadi

96620746

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

298

Alize Septiviana

95620826/P

Sarjana Ekonomi (S.E)

22 Juli 2000

 

Download : Doc/Pdf

Shared:
Tracer Study Stakeholder